Log Update PVCS2

3/6/2024 Update Menu Mới mượt hơn

26/4/2024 update phiên bản mới !

12/4/2024 update phiên bản mới !

23/3/2024 update phiên bản mới 

29/2/2024 update phiên bản mới 

14/2/2024 Update phiên bản mới !

17/11/2023 update pb mới

15/11/2023 Update phiên bản mới 

5/11/2023 Update phiên bản mới

24.10.2023 update bản chính thức (thu phí)

13.10.2023 update phiên bản mới 

10.10.2023 update phiên bản mới !